1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Nar Kitap Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited şirketi (“NAR KİTAP” veya “Şirket” ) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Tarafınızca bildirilen kişisel verileriniz, mezkur Kanunda yer alan temel ilkelere ve amaçlara uygun olarak NAR KİTAP tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

2.1.Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz amacıyla.

2.2.Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımı amacıyla işlenmektedir.

2.3.Kişisel verileriniz,  Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerin tanıtımı,  tarafınıza ulaştırılması faaliyetleri ve olası bir uyuşmazlık durumunda başvuru için muhafaza dışında işlenmemekte ve kullanılmamaktadır.

3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE YER ALAN HAKLARINIZ

3.1.Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

3.2.Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.3.Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

3.4.Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

3.5.Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Şirket’e yazılı iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket tarafından belirlenecek tutara göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

4. SAİR HUSUSLAR

4.1.NAR KİTAP, Kişisel verilerinizi 3.bir kişi veya kişiler ile paylaşılmayacaktır.

4.2.Bilgileriniz, ancak resmi makamlarca, kanunlar çerçevesinde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince ilgili makamlara izahat vermek zorunda kaldığımızda, şahsınız da bilgilendirilerek açıklanabilecektir.

4.3.www.narokul.com sitesine üyeliğinizle birlikte işbu metni okuduğunuz ve anladığınız kabul edilmektedir.